Fun Factory - Close to You

Fun Factory - Pain

Fun Factory - Doh Wah Diddy

FUN FACTORY - I Love You

Fun Factory - Take Your Chance - 1st Version

Fun Factory - Take your chance 2nd version